Tvangsopløsning
Få hjælp til genoptagelse af selskab

Vores revisorer har stor erfaring med genoptagelse af selskaber.
Få nem og effektiv hjælp, så du trygt kan komme videre med din virksomhed.

Tvangsopløsning
Få hjælp til genoptagelse af selskab

Vores revisorer har stor erfaring med genoptagelse af selskaber.
Få nem og effektiv hjælp, så du trygt kan komme videre med din virksomhed.

 

Genoptagelse af selskab

Genoptagelse af selskab under tvangsopløsning

5995 kr Pris, eks. moms
  • Lovpligtigt generalforsamlingsreferat hvor genoptagelse vedtages
  • Revisorerklæring fra statsautoriseret revisorer
  • Kontakt til myndigheder
  • Indberetning af genoptagelse til erhvervsstyrelsen
  • Professionel rådgivning
POPULÆR

Hvordan genoptages et selskab, som er sendt til tvangsopløsning?

I de fleste tilfælde er det muligt at anmode om genoptagelse af et selskab, der er blevet sendt til tvangsopløsning.
Det betyder, at den daglige drift kan genoptages i stedet for at virksomheden er tvunget til at lukke.

Vores revisorer har stor erfaring med hele processen.
Book din uforpligtende samtale idag

Eksperter i dit regnskabsprogram & hjælp til tvangsopløsning

Vi har mange års erfaring i Dinero, e-conomic, Billy mm

Det vi gerne ville skabe med Regnskabshelten...

Din personlige bogholder

Hos Regnskabshelten har du din egen personlige bogholder som har det 100% indblik i din daglige bogføring, men derudover har du også et stort bagland af eksperter som altid vil stå til rådighed hvis der skulle være et juridisk, skatteteknisk eller beslægtet område som du søger hjælp til.

Et digitalt og effektivt bogholderi

Vi har en målsætning og det er at gøre dit bogholderi så effektivt som overhovedet muligt. Derfor ser vi ved det første opstartsmøde altid nærmere på: Hvordan dit bogføringsmæssige set-up er i dag og hvordan vi ved brug af diverse integrationsværktøjer kan optimere dette mest effektivt.

Fast månedlig pris

Helt ærligt.. Findes der noget mere irriterende end uforudsete regninger? Regnskabshelten = Fast månedlig pris, Ingen fordyrende revisorregninger, irriterende skjulte gebyrer eller uforudsete regninger.

Overhold frister & deadlines

Aldrig skal du bekymre dig om momsfrister, årsregnskab, selvangivelse eller andre kedelige deadlines og mærkedage i regnskabskalenderen.

Er du interesseret i at få hjælp til genoptagelse
af et selskab under tvangsopløsning?

Lyst til at høre mere?

I tvivl om din bogføring kan klares med en af vores pakkeløsninger? Send os din besked, så vender vi tilbage indenfor 24 timer.

Jobopslag

Send en besked

Hjælp til Tvangsopløsning

Rådgivning i forbindelse med tvangsopløsning og genoptagelse af selskaber som er røget til tvangsopløsning.  Tvangsopløsninger sker når et selskab ikke opfylder de mest afgørende krav i lovgivningen. f.eks. manglende indberetning af regnskab eller manglende evne til at reagere på tabte, forfaldne midler. Hvordan genoptages et selskab, som er sendt til tvangsopløsning?  I de fleste tilfælde er det muligt at anmode om genoptagelse af et selskab, der er blevet sendt til tvangsopløsning.  Det betyder, at den daglige drift kan genoptages i stedet for at virksomheden er tvunget til at lukke. Betingelser for genoptagelse  – Formelt set er det selskabets generalforsamling, der træffer beslutningen om at fortsætte driften. Som et absolut minimum skal generalforsamlingen genindsætte ledelsen samtidig med beslutningen om at genoptage driften. Erhvervsstyrelsen skal modtage meddelelse om genoptagelse senest tre måneder efter skifterettens anmodning om tvangsopløsning.  Selskabet må dertil ikke have været tvangsopløst inden for de seneste fem år. – Hvis dette er tilfældet, kan en evt. fusion med et nyoprettet selskab være en mulighed.  De forskellige forhold, der førte til den tvungne opløsning, skal behandles.  – En registreret revisor skal afgive en erklæring om, at selskabets egenkapital er til stede per dags dato, de forhold som gjorde at selskabet røg til tvangsopløsning er blevet indfriet og at der ikke er ydet ulovlige aktionærlån i virksomheden. Er der dertil allerede blevet udpeget en kurator, skal genoptagelsen yderligere godkendes af denne. 

Hvordan går vi videre med genoptagelsen?

Trin 1: Tjek din virksomheds historik for at se, om den har været sendt til tvangsopløsning indenfor de seneste fem år. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gå videre til trin 2. Trin 2: Forholdet som sendte selskabet til tvangsopløsning skal behandles. Har du eksempelvis ikke fået indsendt din årsrapport rettidigt, skal denne udarbejdes og ydermere skal bogholderiet, bogføres og afstemmes frem til dags dato. Trin 3: En godkendt revisor skal skrive under på og bekræfte, at virksomhedens selskabskapital er til stede per dags dato og at der ikke er foretaget nogen ulovlige aktionærlån. – Hvis skifteretten har udpeget en kurator, skal selskabets genoptagelse ydermere godkendes af en kurator. Trin 4:  Generalforsamlingsprotokoll, samt revisorerklæring indsendes til Erhvervsstyrelsen, hvorefter de tager stilling til genoptagelsen af selskabet. 

Hvad er en tvangsopløsning helt præcist?

Processen med at afvikle en virksomhed er kendt som tvangsopløsning. Det betyder, at hvis du har fået tilsendt et brev om tvangsopløsning, vil din virksomhed ophøre med at eksistere, når likvidationen er afsluttet. Det skyldes kort sagt, at væsentlige lovbestemmelser er blevet ignoreret. Overtrædelser af denne art kan medføre, at Erhvervsstyrelsen kan kræve, at virksomheden opløses af skifteretten. Årsager til tvangsopløsning: De mest almindelig grunde til at et selskab sendes til tvangsopløsning er: 
  1. Selskabet Ikke rettidigt indsender sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen; 
  2. ikke har den ledelse eller det hjemsted, som er opgivet i selskabets vedtægter.
Konsekvenser ved tvangsopløsning:
  1. Virksomhedens ledelse og eventuelt revisor fratræder straks selskabet. Bestyrelsen og direktionens mulighed for at disponere over virksomheden begrænses kraftigt. 
  2. Likvidatorer tiltræder og disponerer herfra over virksomhedens aktiver, indtil selskabet er blevet genoptaget, og/eller er bleve erklæret solvent eller insolvent. 
En solvent virksomhed kan ansøge skifteretten om genoptagelse eller kan blive likvideret, hvilket er en frivillig likvidation. Hvis en virksomhed går konkurs, vil en kurator føre tilsyn med konkursboet. Udgifterne til kurator, revisor og advokater skal refunderes af virksomheden. Desuden kan virksomhedens og ledelsens omdømme lide skade, da det faktum, at virksomheden er sendt til tvangsopløsning er offentligt. 

Inden et selskab tvangsopløses, vil erhvervsstyrelsen sende en påmindelse til virksomhedens ledelse, om at virksomheden har fået en frist til at rette op på de konstaterede mangler. Virksomheden kan hertil f.eks. være forpligtet til at udpege en ny ledelse, ansætte en ny revisor eller udarbejde et årsregnskab. 

Hvis du f.eks. blot har undladt at indsende dit regnskab til tiden, kan din virksomhed overholde Erhvervsstyrelsens frist for at udbedre de konstaterede mangler, hvorefter virksomhedens sædvanlige forretningsaktiviteter genoptages.

Hvis virksomheden derimod ikke er i stand til at efterkomme Erhvervsstyrelsens afgørelse, fordi den er i vanskeligheder og skal afvikles, men ikke har de økonomiske ressourcer til f.eks. at indgive konkursbegæring, vil Erhvervsstyrelsen søge om tvangsfuldbyrdelse ved konkursretten.

Hvad er omkostningerne ved tvangsopløsning?

Tvungen opløsning af et selskab er ikke gratis. I tilfælde af likvidation eller konkurs skal omkostningerne betales af virksomhedens kassebeholdning eller af statskassen.

Er der nogen alternativer til at genoptage et selskab?

Hvis kravene til at genoptage et selskab ikke kan opfyldes, f.eks. hvis virksomheden har været under tvangsopløsning inden for de seneste fem år og/eller virksomheden ikke har den nødvendige egenkapital til at genoptage selskabet, kan der under visse omstændigheder gennemføres en fusion.
På den måde kan det være muligt at fortsætte virksomhedens aktiviteter – og dermed undgå at miste sine aktiver. 

Denne metode, som indebærer sammenlægning, forudsætter at virksomheden er solvent. Generelt fører denne fremgangsmåde til opløsning af den gamle virksomhed, selv om den nye virksomhed fortsætter sine aktiviteter og andre aktiviteter.

Har du glemt at indberette dit årsregnskab?

Hvert år overholder et stort antal danske virksomheder ikke fristen for indsendelse af regnskaber til Erhvervsstyrelsen. Som følge heraf sendes selskabet til tvangsopløsning. 

Hvis en virksomhed har overskredet fristen for at aflægge årsregnskab, har den otte arbejdsdage fra datoen for påkravsskrivelsen til at underrette Erhvervsstyrelsen om den manglende årsrapport eller fritagelseserklæring.

Hvis selskabet ikke overholder denne frist, vil det blive beskyttet.
Mere konkret skal hvert medlem af selskabets øverste ledelse betale et gebyr på mellem 500 og 3 000 kr. for at overskride ansøgningsfristen. Omkostningerne beregnes på grundlag af den dato, hvor Erhvervsstyrelsen modtager den udestående årsrapport eller fritagelseserklæring.

Hvis selskabet ikke afleverer en årsrapport eller en ugyldighedserklæring inden fire uger fra datoen for påkravsskrivelsen, indgiver Erhvervsstyrelsen en anmodning til skifteretten om at opløse selskabet. Hvis fristen ikke overholdes, forbeholder Erhvervsstyrelsen sig dog ret til at slette ansvarlige interessentskaber, kommanditselskaber og filialer fra agenturets registrering uden yderligere varsel.

Hvis selskabet tvinges til at opløses, vil det ikke længere eksistere. Dette vil medføre en række udgifter til bl.a. likvidator, revisor og retshjælp, som ofte vil beløbe sig til flere tusinde kroner.

Hvad sker der, hvis fristen for indsendelse overskrides?

Anmodning om indsendelse Virksomheden vil først få en e-mail fra Erhvervsstyrelsen om, at årsrapporten for det aktuelle regnskabsår endnu ikke er modtaget. Det er vigtigt at bemærke, at selv om der ikke er sket noget i løbet af regnskabsåret, er et selskab stadig forpligtet til at udarbejde en årsrapport. Virksomhedens øverste ledelse er ansvarlig for rettidig indsendelse af årsrapporten eller undtagelseserklæringer til Erhvervsstyrelsen.

I henhold til kravet har selskabet otte arbejdsdage fra datoen for kravet til at reagere. Der vil ikke blive truffet yderligere foranstaltninger, hvis Erhvervsstyrelsen modtager den manglende årsrapport eller fritagelseserklæring inden fristens udløb. Hvis selskabet ikke overholder fristen på otte arbejdsdage, opkræves der en afgift.

Ud over fristen på 8 dage er der i påkravsskrivelsen angivet en frist på 4 uger fra datoen for påkravsskrivelsen til at indberette den manglende årsrapport eller undtagelseserklæring. Hvis virksomheden ikke overholder denne frist, kan Erhvervsstyrelsen indgive en begæring til skifteretten om at beordre virksomhedens tvangsopløsning uden yderligere varsel.

Vær opmærksom på, at hvis fristen ikke overholdes, forbeholder Erhvervsstyrelsen sig ret til at fjerne ansvarlige partnerskaber, kommanditselskaber og filialer fra Erhvervsstyrelsens database uden yderligere varsel.

Søg juridisk rådgivning så hurtigt som muligt. Det er klogt at søge juridisk rådgivning, da kvalificeret bistand kan være med til at sikre, at virksomheden undgår tvangsauktion og dermed sparer en betydelig sum penge. Da tiden er afgørende i forbindelse med tvangsopløsning og genoptagelse, er det vigtigt, at du får juridisk rådgivning så hurtigt som muligt.