Handelsbetingelser

Standardvilkår for produkter og ydelser solgt af Regnskabshelten.dk ApS

 

Følgende standardvilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem regnskabshelten.dk og andre hjemmesider, der administreres af Regnskabshelten.dk ApS. Standardvilkårene gælder for enhver opgave Regnskabshelten ApS påtager sig. 

 

Der udarbejdes individuelt aftalebrev/kontrakt (i det følgende ”Aftalen”) med samtlige kunder, som kan indeholde særligt vilkår. Såfremt vilkårene i Aftalen er modstridende med nærværende standardvilkår, vil vilkårene i Aftalen have forrang. 

 

Juridiske oplysninger:

Regnskabshelten.dk ApS
Vimmelskaftet 41A
1161 København K
CVR-nr: 42121789

 

Kontaktmail: kundeservice@regnskabshelten.dk

Regnskabshelten.dk ApS har til hensigt at hjælpe personligejede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder, I/S’er og K/S’er) samt selskaber med bogføring, regnskab og beslægtede ydelser til en fair pris. Private har også mulighed for at købe produkter og ydelser hos Regnskabshelten.dk ApS. 

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du – på vegne af virksomheden – har fuldmagt til at indgå aftaler med os. 

 

Produkter og ydelser 

Regnskabshelten.dk ApS tilbyder online bogførings- og regnskabsservice via vores hjemmeside, regnskabshelten.dk. Vores bogføring- og regnskabsservice findes i forskellige pakkeløsninger målrettet forskellige erhverv og behov. I tillæg til vores pakkeløsninger tilbyder vi også en række andre produkter og ydelser beslægtet til regnskab og administration. 

I Aftalen fremgår konkret hvad som indgår i det købte produkt og/eller ydelse. 

Support på telefon 60 657 660 er inkluderet ved køb af pakkeløsninger. Hjælp fra ens tilknyttede bogholder afregnes efter medgået tid. Den konkrete timepris fremgår af Aftalen.  

 

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at give adgang til et økonomistyringsprogram, som Regnskabshelten.dk ApS understøtter. Regnskabshelten.dk ApS understøtter, Economic, Billy, Dinero med flere til følge.
Kunden afholder selv udgifterne til sit økonomistyringsprogram. 

Kunden stiller de for ydelserne nødvendige oplysninger, assistance mv. til rådighed for Regnskabshelten.dk ApS.

Kunden er ansvarlig for bogføringens tilrettelæggelse og for regnskabsaflæggelsen, således at bogførings-, skatte-, moms- og regnskabslovgivningens regler opfyldes. Det er ligeledes Kundens ansvar at oplyse Regnskabshelten.dk ApS om eventuelle forhold, der efter Kundens opfattelse ikke er korrekt behandlet.

Det er Kundens ansvar, at Kundens virksomhed og forhold i øvrigt er i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler, overenskomster og øvrig regulering.

 

Kunden er således ansvarlig for:

  • Indholdet og fuldstændigheden af bogføringsmateriale, herunder bl.a., men ikke begrænset til salgsfakturaer, købsfakturaer, lønbilag, bankkontoudtog, kreditorkontoudtog samt specifikationer af tilgodehavender, gæld og varebeholdninger
  • nødvendige vurderinger i forbindelse med udarbejdelsen og præsentationen af bogføringen
  • den interne kontrol, som Kunden anser for nødvendigt for at udarbejde bogføringen i overensstemmelse med lovgivningen
  • godkendelse og attestation af bilag og opgørelser mv. inden aflevering til bogføring iht. aftalte godkendelsesprocedurer
  • give yderligere information, som vi må anmode om i relation til assistancen, herunder bl.a., men ikke begrænset til relevant korrespondance med offentlige myndigheder mv.
  • opbevaring og arkivering af bogføringsbilag mv. iht. bogføringslovens opbevaringsregler

 

Kunden skal uploade alt bogføringsmateriale, som ønskes bogført, til Kundens økonomistyringsprogram. Alternativt kan Kunden fremsende 1 x i måneden en samlet zip.fil med bilagene. Såfremt at Kunden fremsender bilagene i særskilt e-mails eller afleverer bilagene fysisk, vil Kunden blive faktureret for medgået tid. Den konkrete timepris fremgår af Aftalen.  

Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af Kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til Regnskabshelten.dk ApS. Ej heller må Kunden anvende Regnskabshelten.dk ApS’ løsninger til ulovlige eller ondsindede formål.

 

Tidspunktet for levering 

Regnskabshelten.dk ApS har foretaget fuld levering, så snart Kunden har fået adgang til de købte produkter og/eller ydelser. Kunden betragtes at have fået adgang til de købte produkter, så snart at meddelelse om Kundens oprettelse i Regnskabshelten.dk ApS’ systemer er afgivet til Kunden.  

Efter at Kunden har fået tildelt adgang til de købte produkter og/eller ydelser, er det Kundens eget ansvar at anvende produkterne og/eller ydelserne, som er stillet til rådighed for Kunden. 

 

Priser

Alle priser på regnskabshelten.dk er i danske kroner (DKK) og ekskl. moms. Alle priser er vejledende og endelige pris indgås individuelt mellem Kunden og Regnskabshelten.dk ApS. Den aftalte pris fremgår af Aftalen.

Uagtet den pris som konkret er aftalt mellem Kunden og Regnskabshelten.dk ApS, har Regnskabshelten.dk. ApS ret til at ændre prisen med løbende måned + tre måneders varsel – dog tidligst 12 måneder efter Aftalens indgåelse. 

 

Betalingsvilkår

Ved enkeltstående produkter og/eller ydelser faktureres Kunden for det fulde beløb ved Aftalens indgåelse. Fakturaerne har en betalingsfrist på 7 dage fra udstedelsesdatoen. 

Ved aftaler omhandlende fullservice bogføringspakker, faktureres Kunden kvartalsvis forud. Såfremt der er aftalt en opstartspris, faktureres denne ved Aftalens indgåelse med en betalingsfrist på 7 dage. 

Ved aftaler omhandlende årsregnskabspakker faktureres Kunden ved regnskabsårets afslutning, således Kunden har betalt forud for udarbejdelsen af årsregnskabet. 

Betaling af pakkeløsningerne sker umiddelbart efter fakturaens udstedelse og foregår automatisk via træk på det betalingskort, som Kunden har oplyst ved aftalens indgåelse. 

Regnskabshelten.dk ApS forbeholder sig retten til at vælte kortgebyrer over på Kunden i det omfang det er lovligt. 

Det er Kundens ansvar at holde sine betalingskortoplysninger ajourførte samt sikre dækning på det pågældende betalingskort. Såfremt der ikke kan ske betaling via betalingskort, vil der blive udstedt en faktura med betalingsfrist på 7 dage fra udstedelsesdatoen. Ved manglende rettidig betaling pålægges renter og gebyrer iht. renteloven.

 

Varighed og opsigelse

Aftalen varer indtil Kunden opsiger aftalen, og Kunden faktureres automatisk indtil opsigelsen er gennemført. 

Kunden kan opsige Aftalen med et varsel på løbende måned + 3 måneder – dog kan Kunden tidligst opsige Aftalen efter 12 måneder regnet fra Aftalens indgåelse. Kunden kan kun opsige Aftalen ved at sende en skriftlig opsigelse til kundeservice@regnskabshelten.dk. Aftalen kan ikke opsiges på anden vis.  

Kunden er forpligtet til at betale samtlige fakturaer indtil opsigelsen er effektueret. Allerede betalte fakturaer refunderes ikke. Kunden vil ikke blive krediteret for pakkeløsninger som er ubrugte eller delvist brugte under opsigelsesperioden. 

Hvis Kunden er forbruger, kan Kunden opsige Aftale med et varsel på løbende måned + én måned – dog kan Kunden tidligst opsige Aftalen efter 5 måneder regnet fra Aftalens indgåelse. Opsigelse bedes ske skriftligt til Regnskabshelten.dk.


Fortrydelsesret

Fortrydelse af en indgået aftale vedr. køb af produkt og/eller ydelse fra Regnskabshelten.dk ApS kan ikke fortrydes. 

Hvis Kunden er forbruger, har Kunden dog 14 dages fortrydelsesret beregnet fra indgåelsen af Aftalen. Hvis der konkret aftales en leveringsdato før fortrydelsesfristens udløb, vil Kundens fortrydelsesret bortfalde. 

 

Overdragelse til tredjemand

Regnskabshelten.dk ApS giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende det leverede produkt og/eller ydelse. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og ydelsen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre.

Kunden er på ingen måde berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke af Regnskabshelten.dk ApS.  

 

Datahåndtering

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares m.v. i programmet er reguleret i en særskilt databehandleraftale indgået mellem Regnskabshelten.dk ApS og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger er reguleret af databehandleraftalen.

Regnskabshelten.dk ApS’ behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.


Udsendelse af e-mails

Regnskabshelten.dk ApS har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til ydelsen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

 

Immaterielle rettigheder 

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Regnskabshelten.dk ApS ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til produktet og ydelsen samt alt materiale på websites. Al brug kræver vores skriftlige samtykke. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til ydelsen og/eller produktet samt andet materiale på websitet til Kunden.

 

Opdateringer og driftsstabilitet

Regnskabshelten.dk ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på ydelsen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til ydelsen og vores websites mens opdateringer foretages. Kunden ville ikke blive kompenseret herfor. Regnskabshelten.dk ApS tilstræber højest mulig driftsstabilitet for ydelsen, men garanterer ikke for denne.

 

Misligholdelse 

Begge parter kan ophæve Aftalen uden varsel såfremt den anden part væsentlig misligholder disse standardvilkår eller Aftalen. 

Væsentlig misligholdelse kan bl.a. være manglende betaling, upload af vira eller andet skadeligt software til Regnskabshelten.dk ApS’ systemer samt krænkelse af immaterielle rettigheder. 

Ved misligholdelse som ikke er væsentlig, kan Regnskabshelten.dk ApS ikke gøres ansvarlig. Kunden har således ingen misligholdelsesbeføjelser ved misligholdelse, som ikke er væsentlig. 

 

Ansvar

Brugen af produkter og/eller ydelser foregår på Kundens eget ansvar. Regnskabshelten.dk ApS kan således hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til købte produkter og/eller ydelser. Regnskabshelten.dk hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

Alt rådgivning og vejledning fra Regnskabshelten.dk ApS, herunder fra kundeservice, hjemmesider, guides, support, bogholdere mv. skal betragtes som vejledende. Kunden anvender rådgivningen og vejledningen fra Regnskabshelten.dk ApS på egen risiko, og kan ikke drage Regnskabshelten.dk ApS til ansvar for den udøvede rådgivning og vejledning.   

Uanset eventuelt modstridende vilkår i disse standardvilkår, kan Regnskabshelten.dk ApS’ maksimale erstatningsansvar over for Kunden, uanset årsagen, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede nettobetaling de seneste 12 måneder forud for den erstatningsudløsende begivenhed.  

Regnskabshelten.dk ApS er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Regnskabshelten.dk ApS’ kontrol, og som Regnskabshelten.dk ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

Ændringer af vilkår

Regnskabshelten.dk ApS har ret til at ændre nærværende standardvilkår. Vilkårsændringer træder i kraft for eksisterende kunder tre måneder efter, at de eksisterende kunder skriftligt er informeret herom.

Ændringer i standardvilkår som forlænger Kundens binding af Aftalen eller opsigelsesvarslet, skal varsles over for Kunden med tre måneders varsel. Kunden skal ved sådanne vilkårsændringer have mulighed for at opsige Aftalen med løbende måned + én måneds varsel, selvom at Kunden ville have bundet af en bindingsperiode. 

 

Klagemuligheder

Hvis Kunden er utilfreds med de leverede produkter og ydelser, har Kunden mulighed for at klage til kundeservice@regnskabshelten.dk

Såfremt der ikke findes en tilfredsstillende løsning, har en kunde som er forbruger, mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning; 

Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg 8800 

Kunden kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse, kundeservice@regnskabshelten.dk

 

Tvister 

Enhver tvist der udspringer af Kundens køb af Produktet eller heraf følgende tvister, herunder disse standardvilkårs omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i København.

Scroll to Top