Afspadsering

Afspadsering er med andre ord en form for ferie, hvor man burde have arbejdet. Det er en metode til at anerkende og belønne en medarbejder, der har gjort mere end sit arbejde.

Hvad menes der helt præcist med "afspadsering"?

Afspadsering, bruges ofte til at kompensere eller honorere en medarbejder, der har haft overarbejde. Som følge heraf bruges fritid til at kompensere for overarbejde.

Overarbejde og mere overarbejde

I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver kræve, at du arbejder ekstra timer ud over din normale arbejdstid.

Overarbejde defineres som at arbejde flere timer, end du er kontraktligt forpligtet til at arbejde i henhold til din ansættelsesaftale. Udtrykket bruges ofte om fuldtidsansatte, der er ansat 37 timer om ugen, men som arbejder flere timer i løbet af den pågældende uge.

Det er ligeledes muligt at arbejde over som deltidsansat, hvis du udfører yderligere opgaver ud over dem, du bliver kompenseret for. Hvis du ansat til 20 timer om ugen og reelt arbejder 30 timer, har du arbejdet 10 timer mere end din kontraktlige arbejdstid.

Overarbejde kompenseres normalt med din almindelige timeløn, mens overarbejde normalt kompenseres med bonusser eller afspadsering. Det afhænger dog af, hvilken type arbejdsplads du arbejder på.

Regler for overarbejde og kompensation

I gennemsnit er der en grænse for, hvor meget du kan arbejde på en uge. Ifølge loven kan du kun arbejde i alt 48 timer om ugen i gennemsnit i en periode på fire måneder. Der er derimod indført særlige regler for et lille antal faggrupper og brancher.

Der gives fri både med og uden aftale

Medarbejdere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, såvel som medarbejdere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan have ret til afspadsering for overarbejde og overtid. For at bestemme dine juridiske forpligtelser bør du altid gennemgå din ansættelseskontrakt samt en eventuel kollektiv overenskomst.

Du har ikke ret til afspadsering for overarbejde, hvis det ikke står i din kontrakt eller overenskomst.

Der er visse regler for ferie.

Det er vilkårene i den aftale, der er indgået mellem dig og din arbejdsgiver, samt vilkårene i kontrakten og eventuelle andre aftaler, der afgør, om overarbejde skal udbetales.

I de fleste tilfælde er der en frist for, hvornår du skal afspadsere. Hvis du ikke har mulighed for at afspadsere inden fristen udløber, kan overarbejdet alt efter omstændighederne blive udbetalt til dig ved din næste lønudbetaling. Det er dog underlagt betingelserne i din kontrakt samt eventuelle andre aftaler.

Udbetaling

Det er muligt, at du får lov til at få overtidsbetaling i stedet for afspadsering for overarbejde.

I de fleste ansættelsesaftaler er der et overtidstillæg på 50 procent for de første tre timers overarbejde og et tillæg på 100 procent for overarbejde efter de første tre timer.

Dette gælder dog ikke for alle aftaler og kontrakter i alle situationer. Derfor skal du gennemgå din kontrakt og eventuelle andre aftaler omhyggeligt for at have styr på dine juridiske forpligtelser.

Arbejdsløshedsunderstøttelse

Overtidsbetaling er typisk tilladt, indtil medarbejderen siger sin stilling op, og det har ingen betydning for størrelsen af den arbejdsløshedsunderstøttelse, som de modtager, når de ikke længere er ansat.

Overarbejde kan på den anden side påvirke, hvor meget arbejdsløshedsunderstøttelse du har ret til under visse omstændigheder, f.eks. hvis du siger op midt i en måned, hvor du har arbejdet overtid. I dette tilfælde vil de udførte timer blive fratrukket dine arbejdsløshedsydelser for den pågældende måned.

Flexjob

Når du har et fleksjob, får du normalt ikke afspadsering, før du har arbejdet mere end 37 timer i træk. 

Fridag eller helligdage.

Som hovedregel kan og bør du ikke tage fri på en dag, hvor du allerede har en fridag fx weekend. Det er heller ikke muligt at tage fri på en helligdag, selv om helligdagen falder på en ugedag.

En af fordelene ved afspadsering er at du får én eller flere ekstra fridage i modsætning for at have arbejdet overtid.

Arbejde i weekenden 

Weekendarbejde kompenseres ofte i form af en forhøjelse af timelønnen eller betalt fritid. Igen afhænger det af de aftaler, som du er underlagt på din arbejdsplads.

Pålagt eller tvungen afspadsering 

Det er muligt, at du bliver nødt til at holde fri i noget tid. Der gælder forskellige regler alt efter, hvilke arbejdsforhold du er ansat under med hensyn til, hvornår du skal varsles fra din arbejdsgiver. Det skal som udgangspunkt ske så tidligt som muligt.

Afspadsering og skriftlig opsigelse

I overensstemmelse med de fastsatte procedurer skal både medarbejderen og arbejdsgiveren varsles om og aflyse afspadseringen.

I nogle tilfælde skal der varsles afspadsering mindst 80 timer før arrangementet. Det samme gælder for dig, der ønsker at aflyse din ferie.

Hvis du og din arbejdsgiver har indgået en aftale om noget andet, er det sandsynligvis denne aftale, der er gældende. Det er dog altid en god idé at have noget på skrift om aftalen.

Sygdom, der opstår før eller under din ferie

Hvis du som medarbejder bliver syg, før den planlagte fridags periode begynder, er du som regel ikke forpligtet til at begynde den planlagte fridags periode. Du har dog mulighed for at få den flyttet.

Hvis du bliver syg, mens du er på ferie eller i løbet af din fridag, har du normalt ikke ret til at anmode om at få ændret dine fridage eller -timer. Det er dog underlagt betingelserne i din kontrakt samt eventuelle andre aftaler.

Du får fri, hvis du bliver opsagt og fritstillet.

Din arbejdsgiver kan i nogle tilfælde kræve, at du afspadserer hele den periode, hvor du er fritstillet i forbindelse med din opsigelse. Indholdet af din aftale og kontrakt vil dog altid være afgørende for, om dette er tilfældet eller ej.

Kontakt os

Artiklens indhold

Scroll to Top