Betalingsbalance

Udtrykket “betalingsbalance” bliver brugt til at se på et lands eller virksomheds økonomiske situation. Den dækker over alle de økonomiske transaktioner, som en virksomhed har med sin omverden.. Det kan være alt fra til – og frastrømning af udenlandsk valuta og varer eller tjenesteydelser.

Betalingsbalancen giver en indikation af, hvordan en virksomheds økonomi har det. Det er en opgørelse over, hvor mange penge der kommer ind i virksomheden, og hvor mange penge der bliver brugt i virksomheden. Betalingsbalancen bliver opgjort hvert år.

I Danmark har vi i en lang årrække kunne bryste os af at have overskud på vores betalingsbalance. Det sender et godt signal til omverdenen om, at det er sikkert at handle med os, og at det ikke er forbundet med stor risiko at investere penge her.

Udtrykket “betalingsbalance” bliver brugt til at se på et lands eller virksomheds økonomiske situation. Den dækker over alle de økonomiske transaktioner, som en virksomhed har med sin omverden.. Det kan være alt fra til – og frastrømning af udenlandsk valuta og varer eller tjenesteydelser.

Betalingsbalancen giver en indikation af, hvordan en virksomheds økonomi har det. Det er en opgørelse over, hvor mange penge der kommer ind i virksomheden, og hvor mange penge der bliver brugt i virksomheden. Betalingsbalancen bliver opgjort hvert år.

I Danmark har vi i en lang årrække kunne bryste os af at have overskud på vores betalingsbalance. Det sender et godt signal til omverdenen om, at det er sikkert at handle med os, og at det ikke er forbundet med stor risiko at investere penge her.

Procedurer for at beregne et lands betalingsbalance

Der er en internationalt fastsat procedure for, hvordan et land udregner sin betalingsbalance. For at det er sammenligneligt landene imellem, er det ekstremt vigtigt, at det bliver beregnet på samme vis. Det er den Internationale Valutafond (IMF), der fastsætter retningslinjer for, hvordan landene udregner deres betalingsbalance.

Hvilke poster indgår i betalingsbalancen?

Der er to primære dele i det regnskab, der beskæftiger sig med betalingsbalancen. Det er henholdsvis de løbende poster og kapitalposterne.

De løbende poster udgør den del af regnskabet, som beskæftiger sig med import, eksport og alle øvrige valutaindtægter og valutaudgifter. Kapitalposterne går på, hvordan et eventuelt underskud finansieres, eller hvordan et overskud bruges.

Der indgår flere vigtige poster i beregningen, men den primære er vare- og tjenestebalancen. Denne post består af et lands import og eksport af tjenester og varer. Der indgår også andre poster som eksempelvis renteudgifter og renteindtægter.

Hvad består de løbende poster af?

De løbende poster er det, som de fleste af os forbinder med termen betalingsbalance. Det er her, hvor vi beregner Danmarks valutabetalinger til og fra udlandet. Det er altså her, hvor vi kan se, om vi i løbet af året har lavet et overskud i forhold til vores samhandel med udlandet.

De løbende poster består af en række delposter:

  • Varehandel (også kaldet for handelsbalancen)
  • Tjenestebalance (søtransport, rejser og øvrige tjenester)
  • Indkomst (aflønning af ansatte, formueindkomst og anden indkomst)
  • Løbende overførsler (blandt andet indtægter og udgifter i forbindelse med vores medlemsskab af EU og den danske ulandshjælp)

Hvad dækker kapitalposterne over?

Hvad enten Danmark producerer et overskud eller et underskud på betalingsbalancen, medfølger det en række handlinger. Kapitalposterne dækker over, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes, og hvordan et underskud skal finansieres.

Er der overskud på betalingsbalancen, kan det enten blive brugt til at afdrage på gælden, at forøge valutareserven eller at låne penge ud til andre virksomheder. Er der derimod et underskud på betalingsbalancen, kan det finansieres ved at optage lån, tære på valutareserven eller nedbringe tilgodehavender i andre virksomheder.

Kapitalposterne er altså de måder, som et underskud kan finansieres på, eller et overskud kan anvendes.

Spørgsmål & svar

Hvad er betalingsbalancen?

Betalingsbalancen er et tal for, hvor mange penge der strømmer ind og ud af virksomheden, og bliver opgjort hvert år.

Hvorfor er det vigtigt at have overskud på handels- og betalingsbalancen?

Det er vigtigt at have overskud på betalingsbalancen, da der ellers strømmer flere penge ud af virksomheden, end ind.

Hvad betyder overskud på betalingsbalancen?

Overskud på betalingsbalancen betyder, at der strømmer flere penge ind i en virksomhed, end penge der strømmer ud.

Hvad viser betalingsbalancen?

Betalingsbalancen viser, hvor mange penge der strømmer ind og ud af en virksomhed, og bliver opgjort hvert eneste år.

Hvordan får man overskud på betalingsbalancen?

Man får overskud på betalingsbalancen ved at der kommer flere penge ind i virksomheden, end ud af virksomheden.

Artiklens indhold

Scroll to Top